Nadační fond INOVA Schola

Nadační fond INOVA Schola se ve své činnosti zaměřuje na tři cílové oblasti.

podpora zvyšování kvality vzdělávání na veřejných základních školách v České republice se zvláštním zřetelem na vzdělávání v oblasti cizích jazyků

podpora a rozvoj lidských zdrojů s cílem motivovat kvalifikované pedagogické pracovníky ke změnám, které budou mít pozitivní dopad na zlepšení
vzdělání dětí

vzdělávání společnosti v oblasti inovativních metod výuky

web-design-studio-11

INOVA Schola

Nadační fond podporuje a poskytuje nadační příspěvky fyzickým a právnickým osobám v  souladu s účelem, ke kterému byl zřízen, v souladu se zakládací listinou a v souladu s grantovými pravidly. Nadační příspěvky poskytuje Nadační fond pro konkrétní projekty na základě volného výběru správní rady Nadačního fondu ze žádostí žadatelů, případně i bez takové žádosti na základě volného uvážení správní rady Nadačního fondu.

Grantový program TUTOR

Nadační fond INOVA vyhlašuje v souladu s grantovými pravidly a svou zakládací listinou k plnění svých cílů grantový program TUTOR.
Grantový program TUTOR je určen pro oblast pomoci a odborného vedení zahraničních pedagogů – rodilých mluvčích po dobu jejich práce v českých veřejných školách. Tato pomoc zahrnuje především asistenci při jednání se zaměstnavateli, všestrannou podporu při působení zahraničních pedagogů v českých školách, zejména při adaptaci na specifika českého vzdělávacího systému, a jejich metodické vedení a proškolení českým učitelem.
Komu je grantový program TUTOR určen?
Grantový program TUTOR je určen pro česky vyučující kvalifikované pedagogy v bilingvních třídách v rámci tandemové výuky společně se zahraničním pedagogem – rodilým mluvčím.
Jaké jsou cíle grantového programu TUTOR?
1/ Zvýšit kvalitu vzdělání na veřejných základních školách v České republice se zvláštním zřetelem na vzdělávání v oblasti cizích jazyků.
2/ Podpořit a rozvíjet lidské zdroje s cílem motivovat pedagogické pracovníky ke změnám v oblasti výuky cizích jazyků, které budou mít pozitivní dopad na zlepšení vzdělání dětí.
Jakými prostředky grantový program TUTOR podporuje naplňování cílů?
Účelem grantového programu TUTOR je komplexně podporovat zahraniční pedagogy působící na českých veřejných školách, a to po všech stránkách pracovního života. Grantový program TUTOR se proto zaměřuje na podporu zahraničních pedagogů prostřednictvím zajištění odpovídající finanční podpory česky vyučujícímu odborně způsobilému pedagogovi, který zahraničnímu pedagogovi poskytuje komplexní podporu při působení na české veřejné škole. 
Jaké jsou podmínky pro poskytnutí grantu v rámci grantového programu TUTOR?
Podmínkou poskytnutí grantu je poskytování komplexní podpory zahraničnímu pedagogovi ve všech aspektech pracovního působení. Grantový projekt proto musí zahrnovat následující činnosti žadatele:
a) poskytovat zahraničnímu pedagogovi – rodilému mluvčímu všestrannou podporu v rámci jeho pedagogického působení na základních školách v ČR;
b) pravidelně spolupracovat se zahraničním pedagogem a konzultovat s ním pedagogickou činnost nad rámec samotné výuky;
c) konzultovat se zahraničním pedagogem týdenní pracovní plán;
d) poskytovat zahraničnímu pedagogovi administrativní podporu, seznamovat ho se základními dokumenty školy, jejich povahou (jako např. smlouva se školou, platový výměr, výkaz práce, zápisové listiny, bezpečnost práce, povinnosti zaměstnance školy, posudek o zdravotní způsobilosti, školní vzdělávací plán, tematické plány, náplň práce atd.) a pravidelně s ním konzultovat a předávat mu veškeré relevantní informace potřebné k jeho bezproblémovému působení v rámci školní výuky;
e) seznámit zahraničního pedagoga s bilingvním programem či programem výuky metodou CLIL, a to ve všech školou předepsaných předmětech vyučovaných v zahraničním pedagogem, včetně informací o způsobu klasifikace a hodnocení žáků;
f) dohlížet nad plněním školního vzdělávacího plánu v části výuky vyučované zahraničním pedagogem, vyjma výuky cizího jazyka, který je pro zahraničního pedagoga jazykem rodným, seznamovat průběžně zahraničního pedagoga s učebními pomůckami a jejich použitím v rámci výuky;
g) informovat zahraničního pedagoga o všech podstatných záležitostech bilingvního (CLIL) programu a chodu školy;
h) provádět dohled ve vybraných hodinách vyučovaných zahraničním pedagogem;
i) připravovat a rozesílat společnou týdenní zprávu pro rodiče;
j) tlumočit při interních jednáních v rámci školy a s rodiči;
k) vést konzultační hodiny pro děti i rodiče.
Kdy lze podávat žádost o grant v rámci grantového programu TUTOR?
Nadační fond pravidelně vyhlašuje grantové výzvy, na základě kterých je možné do grantového programu TUTOR podávat žádosti o poskytnutí grantu na konkrétní grantový projekt žadatele.

 

Grantový program CURRICULUM

Nadační fond INOVA vyhlašuje v souladu s grantovými pravidly a svou zakládací listinou k plnění svých cílů grantový program CURRICULUM.
Grantový program CURRICULUM je určen pro oblast pomoci a tvorby odborného zázemí v českých veřejných školách, které se specializují na rozšířenou jazykovou, CLIL a bilingvní výuku. Tato pomoc zahrnuje především tvorbu originálních výukových postupů, vzdělávacích plánů a strategií zaměřených na jazykovou výuku, přípravu specializovaných učebních pomůcek, učebnic, programů a aplikací s akcentem na výuku předmětů v cizím jazyce.
Komu je grantový program CURRICULUM určen?
Grantový program CURICULUM je určen zejména pro anglicky i česky vyučující pedagogy ve třídách s rozšířenou jazykovou výukou a v bilingvních třídách.
Jaké jsou cíle grantového programu CURRICULUM?
1/ Zvýšit kvalitu vzdělání na veřejných základních školách v České republice se zvláštním zřetelem na vzdělávání v oblasti cizích jazyků.
2/ Podpořit, rozvíjet a sdílet podklady a strategie pro jazykovou, CLIL a bilingvní výuku s cílem motivovat pedagogické pracovníky k vývoji takových materiálů v oblasti výuky cizích jazyků, které budou mít pozitivní dopad na zlepšení vzdělání dětí.
Jakými prostředky grantový program CURRICULUM podporuje naplňování cílů?
Účelem grantového programu CURRICULUM je komplexně podporovat rozvoj jazykové výuky na českých veřejných školách. Grantový program CURRICULUM se proto zaměřuje na podporu českých a zahraničních pedagogů prostřednictvím zajištění odpovídající finanční podpory při vývoji výše uvedených výukových materiálů, postupů a strategií.
Jaké jsou podmínky pro poskytnutí grantu v rámci grantového programu CURRICULUM?
Podmínkou poskytnutí grantu je odsouhlasení správní radou NF INOVA schola a doložení praktického využití výstupu grantu ve školní výuce. Maximální výše grantu je poskytována v částce 300 000,- Kč. Pro konzultace a formulář žádosti lze kontaktovat přímo nadační fond na emailové adrese: info@nfinova.cz.
Kdy lze podávat žádost o grant v rámci grantového programu CURRICULUM?

Nadační fond vyhlásil tuto grantovou výzvu, jako průběžnou. Žádosti lze podávat kdykoli během školního roku. K posouzení grantových žádostí dochází pravidelně 3x ročně, zpravidla v září, lednu a červnu příslušného školního roku.

 

Grantová výzva V. k podávání žádostí do grantového programu

  • Grantová výzva V. k podávání žádostí do grantového programu

Nadační fond INOVA Schola v souladu s grantovými pravidly a svou zakládací listinou vyzývá žadatele k předkládání žádostí o granty (nadační příspěvky) na grantové projekty v rámci zrychleného grantového programu

TUTOR:
Žádosti o poskytnutí grantu (nadačního příspěvku) na grantový projekt prosím předkládejte nadačnímu fondu na tiskopise zveřejněném na těchto webových stránkách nadačního fondu (klikněte pod tímto textem v kapitole “Žádost o poskytnutí grantu” na link “stáhnout žádost v pdf), v souladu s grantovými pravidly nadačního fondu, podmínkami grantového projektu a touto grantovou výzvou.

Zvláštní náležitosti žádosti:
celý školní rok 2024/2025

Způsob podání žádostí:
e-mailem s přílohou vyplněné žádosti

Termín podání žádostí:
31. května 2024

Maximální výše grantu na žadatele:
200 000,- Kč/školní rok

Časový harmonogram grantového řízení:
31. května 2024 uzávěrka podání žádostí
6. června 2024 hodnocení došlých žádostí
10. června 2024 vyhlášení výsledků
17. června 2024 zahájení podpisů smluv

Podmínkou poskytnutí grantu úspěšnému žadateli je uzavření smlouvy o poskytnutí grantu (nadačního příspěvku) s nadačním fondem. Návrh smlouvy zašle nadační fond úspěšným žadatelům ve lhůtě dle časového harmonogramu grantového řízení. Žadatel je povinen se k návrhu smlouvy vyjádřit nejpozději ve lhůtě 7 dní od jeho odeslání nadačním fondem.

Informace o průběhu grantového řízení a kontaktní osoby:
Informace o průběhu grantového řízení budou uveřejněny na webových stránkách nadačního fondu. S dotazy spojenými s podáváním a zpracováním žádostí se obracejte prosím na následující kontaktní osobu:

Milan Luzum
e-mail:
info@nfinova.cz

Žádost o poskytnutí grantu (nadačního příspěvku)

Náš kontakt

www

www.nfinova.cz

adresa

INOVA SCHOLA, nadační fond
Na Větrníku 55/1502
16200 Praha 6

email

info@nfinova.cz